Copyrightbestemmelse

Copyrightrettighederne på denne webside, herunder, men ikke begrænset til, de rettigheder, der vedrører alle typer dokumenter, filer, tekst, billeder, grafik, enheder og kode indeholdt i websiden, samt websidens generelle “udseende og stil”, ejes af DENTSPLY IH A/S (All Rights Reserved) eller denne virksomheds tredjepartslicensgivere. 

Du har kun ret til at kopiere og udskrive uddrag af dokumenter fra denne webside (med undtagelse af eventuelt indhold ejet af tredjeparter, som er identificeret som sådan) til ikke-kommercielt brug. Du må kun kopiere/udskrive, hvis kopier eller udskrifter indeholder alle copyrightmeddelelser eller andre meddelelser om ejendomsret samt eventuelle ansvarsfraskrivelser indeholdt i originalmaterialet. Medmindre andet angives, er alle DENTSPLY IH A/S-produktnavne registrerede varemærker. DENTSPLY IH A/S-logoer og –varemærker må kun anvendes eller gengives efter vores forudgående skriftlige samtykke. 

Foruden det, der er udtrykkeligt angivet ovenfor, er reproduktion af dele af eller hele indholdet på dette webside i en hvilken som helst form er forbudt, herunder også:

  • indsættelse i egne rammer (’framing’)
  • udformning af afledte arbejder baseret på denne webside eller dets indhold
  • inkorporering i andre websider 
  • elektroniske informationssøgningssystemer eller publikationer
  • Der må ikke indsættes link til denne webside fra andre websider uden vores forudgående samtykke.

Vi kan ikke garantere, at du har ret til at bruge indhold ejet af tredjeparter og stillet til rådighed på denne webside, ligesom du skal indhente tilladelse fra den pågældende tredjepart, før du bruger eller overfører det pågældende indhold. Indhold, som er copyrightbeskyttet, må ikke ændres. Eventuelle meddelelser om forfatter eller copyright placeret på denne form for indhold må heller ikke ændres, medmindre der først er indhentet de relevante tilladelser.

Med undtagelse af den begrænsede tilladelse anført ovenfor, skal intet på denne webside tolkes, som om der gives en ret eller tilladelse. Alle produktnavne, der henvises til på websiden, er varemærker, der tilhører DENTSPLY IH A/S, undtagen de mærker, der er angivet som tilhørende andre virksomheder. ”All Rights Reserved” - alle rettigheder forbeholdes.

På samme måde som naturlige tænder kræver implantater regelmæssig vedligeholdelse og pleje for at sikre sundt væv.

 
048